هنرجویان آموزشگاه موسیقی معاصر در بخش موسیقی جشنواره فرهنگی، هنری فجر رشت در تاریخ 12 بهمن سال 1395به مدت دوساعت در سا لن شهید انصاری مجتمع خاتم الانبیاء (ص) به شرح زیر موسیقی اجرا کردند:

بخش اول : ارکستر نوجوان معاصر به رهبری سهراب فلک انگیز اجرای 2 قطعه کلاسیک و یک قطعه با کلام ایرانی.

نوازندگان ارکستر نوجوان معاصر عبارت بودند از:بخش دوم: گروه تارو سه تار، تنبک و خواننده به سرپرستی حمید سماعی.

نوازند گان عبارت بودند از:بخش سوم: دو نوازی پیانو، ویلنسل.

اجرای قطعه

نوازندگان این بخش عبارت بودند از:بخش چهارم: تکنوازی پیانو، اجرای قطعه توسطبخش پنجم: دو نوازی سنتور و تنبک ، با اجرای

بخش ششم: اجرای آواز پاپ ، خوانند گان