هنرآموخته ردیف آوازی نزد اساتید

پورضا، نوربخش، حسام الدین سراج

متولد مهرماه 1353                                   

                                                                                                   

                                                                                                  

 هنراموخته ردیف آوازی نزداساتیدفریدون پورضا، حمید رضا نوربخش،حسام الدین سراج.متولد مهرماه 1353

متولد مهرماه 1353 هنراموخته ردیف آوازی نزداساتید فریدون پورضا .حمید رضا نوربخش.حسام الدین سراج.

وبهرمندی از رهنمایی های موثر استاد علی جهاندار و استاد بی بدیل ایران استاد محمد رضا شجریان

وهمچنین هنر آموخته ساز سنتور نزد اساتید حسن عشقی و امیر امیری.

افتخار همکاری واجرای کنسرت با گروههایی همچون  مهرگان .فاخته.هزاردستان.درداخل وخارج از ایران دارم

وهمچنین تدریس از سال 1379 در آموزشگاههای استان گیلان .کرج.وتهران.